Προσκλήσεις-Διαγωνισμοί

5 άρθρα

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου από τον ΟΑΣ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης: “Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα – ECO.MUSE”. Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει τον Ο.Α.Σ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ στην εκτενή ανάπτυξη του […]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπηρεσιών για την έκδοση υλικού προώθησης και δημοσιότητας

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής έντυπου υλικού, να καταθέσουν προσφορά για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Έκδοση υλικού προώθησης δημοσιότητας» της Πράξης «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα-ECO.MUSE».   Περισσότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο της […]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπηρεσιών Συμβούλων από τον Δήμο Σητείας

Ο Δήμος Σητείας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες με τίτλο: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας της Πράξης με ακρωνύμιο Eco.Muse». Αναλυτικότερα το αντικείμενο και τα δικαιολογητικά συμμετοχής για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μπορείτε να τα βρείτε στη συνημμένη πρόσκληση Υποβολής […]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάπτυξη μουσειολογικής μελέτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα όπως υποβάλει την προσφορά του για την υπηρεσία «Ανάπτυξη Μουσειολογικής Μελέτης Ανοικτού Οικομουσείου Σητείας (Παραδοτέο 4.3.1)» που αφορά στην κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Eco Muse – Δίκτυο ανοικτών Οικομουσείων για την ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση περιοχών με περιβαλλοντική […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου του ΕΛΚΕ ΠΚ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 445/19-11-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 14436/03-12-2020 (ΑΔΑ ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ) «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και των παραρτημάτων του», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη […]