Υλικό

Πλάνο Δημοσιότητας και Πληροφόρησης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων, το πλάνο δημοσιότητας έχει ως κύριο στόχο την αύξηση της ενημέρωσης και τη διασφάλιση της συμμετοχής στις δραστηριότητες του έργου. Περιλαμβάνει τη λεπτομερή ανάλυση της επικοινωνιακής στρατηγικής και των τρόπων δημοσιότητας και πληροφόρησης, των ομάδων-στόχων, των εργαλείων επικοινωνίας και όλων των συναφών δραστηριοτήτων.

Ουσιαστικά το πλάνο δημοσιότητας αποτελεί θεμέλιο στην κατεύθυνση της εξωστρέφειάς, οργάνωσης της πληροφορίας και στην περαιτέρω διάχυση της.

Το Πλάνο Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Δράσεων του έργου «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα» αποτελεί ένα από τα παραδοτέα του Eco.Muse και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονικό αρχείο .pdf στην παρούσα ανάρτηση.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.