Περιφερειακή Πολιτική ΕΕ

Ο κύριος στόχος της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, που είναι γνωστή και ως Πολιτική Συνοχής, είναι η αντιμετώπιση των εδαφικών, κοινωνικών και οικονομικών ανισορροπιών που υφίστανται μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της ΕΕ. Η περιφερειακή πολιτική καλύπτει όλες τις περιφέρειες και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σκοπό να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων και την αντιμετώπιση των ποικίλων αναπτυξιακών αναγκών σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, έχει προβλεφθεί ένα ποσό της τάξης των 351,8 δισ. ευρώ – σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ – για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Αυτή η χρηματοδοτική στήριξη διανέμεται μέσω δύο βασικών ταμείων: του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ). Από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τα οποία παρέχουν στήριξη που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη ζωή των ανθρώπων στις Περιφέρειες της ΕΕ.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρηματοδότησης κατευθύνεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες, προκειμένου να τις βοηθήσει να καλύψουν τη διαφορά και να μειώσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στην ΕΕ. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται μέσω της πολιτικής συνοχής συμβάλλουν στην επίτευξη πολλών και διαφορετικών πολιτικών στόχων της ΕΕ, κυρίως αυτές που αφορούν στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την ενέργεια, το περιβάλλον, την έρευνα και καινοτομία και την ενιαία αγορά.

Με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (2014-2020) να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι εργασίες για τον σχεδιασμό των προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού (2021-2027). Κατά τη διάρκεια της θητείας του την περίοδο 2014-2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να εγκρίνει πολλές φορές νέες νομοθετικές πράξεις, να τροποποιήσει παλιότερους κανόνες και να γνωμοδοτήσει για πολλά θέματα που αφορούν την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής είναι αρμόδια για την περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής της Ένωσης, όπως ορίζονται στις Συνθήκες.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

IPK-GR
logo
Εικόνα1

Η δημιουργία της ιστοσελίδας Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.